Koopvoorwaarden vriezer

Artikel 1          Contactgegevens

Koper geeft door aankoop van de vriezer uitdrukkelijk toestemming aan Verkoper om de contactgegevens van Koper te delen met derden, ter uitvoer van de koopovereenkomst.

 Artikel 2          Levering

De Levering c.q. feitelijke eigendomsoverdracht van de vriezer geschiedt binnen veertien dagen na volledige voldoening van de koopsom op rekening van Verkoper. Een door Verkoper ingeschakelde

derde partij bezorgt de vriezer kosteloos op de door de Koper gewenste locatie. Levering van de vriezer vindt plaats tot aan de voordeur. Koper dient zelf zorg te dragen voor installatie. Na levering zal Koper de leveringsbon accorderen.

Artikel 3          Risico overgang

Vanaf het moment van levering, draagt koper het risico voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de vriezer, door welke oorzaak dan ook.

 Artikel 4          Garantie en reparaties

Verkoper geeft één jaar (fabrieks)garantie op de vriezer. Om aanspraak te maken op deze garantie dient Koper zich per ommegaande na het ontdekken van een defect te melden bij Verkoper. Koper dient reparaties aan de vriezer uitsluitend door Verkoper, of een door Verkoper ingeschakelde derde te laten verrichten. Kosten voor het verhelpen van storingen komen slechts voor rekening van Verkoper, voor zover deze storingen zijn ontstaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper en voor zover Koper niet heeft gehandeld in strijd met de eerste volzin van dit artikel. In de overige gevallen komen onderhouds- en reparatiekosten voor rekening van Koper. Koper draagt er zorg voor dat Verkoper, in geval van een defect, toegang heeft tot de plaats waar de vriezer zich bevindt.

Artikel 5          Aansprakelijkheid

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor, mede daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, directe of indirecte inkomstenderving dan wel bedrijfsschade als gevolg van stilstand, uitval, storing of slecht functioneren van de vriezer, noch voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van reparatiewerkzaamheden.

 Artikel 6          ontbinding

Verkoper heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te ontbinden, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de Verkoper tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

  1. in geval Koper ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet – na in gebreke te zijn gesteld – wordt hersteld;
  2. in geval door de Koper surseance van betaling is aangevraagd, de Koper in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
  3. in geval van overlijden en/of vermissing van de Koper.

 

Artikel 7          Overmacht

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of van derden daaronder begrepen.

Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8          Eigendomsvoorbehoud

Alle door verkoper geleverde producten blijven (voorwaardelijk) eigendom van Verkoper tot de Koper de overeengekomen koopsom, alsmede enige andere vordering waarop Verkoper recht heeft, zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.

Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, tenzij Verkoper op enig moment schriftelijk te kennen geeft aan Koper dat de geleverde producten van Verkoper terstond ter beschikking van Verkoper gesteld moeten worden.

Artikel 9          Gegevensverwerking

Verkoper zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van de privacywetgeving en de AVG wordt Verkoper in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens. Dit artikel bevat de voorwaarden van deze verwerking van persoonsgegevens door Verkoper.

Verkoper verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Verkoper gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform de privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de Koper.

Verkoper is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens verwerkers en subverwerkers in te schakelen, mits Verkoper ervoor zorg draagt dat de in te schakelen verwerkers en subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op Verkoper rusten. Verkoper blijft in deze verhouding het aanspreekpunt van de Koper.

Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Verkoper hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien werkdagen nadat Koper Verkoper daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Koper nodig heeft dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Koper aangegeven persoonsgegevens.

Artikel 10         Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen Verkoper en de Koper is Nederlands Recht van toepassing.

De werking van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, Wenen d.d. 11 april 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst van opdracht worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

Indien één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling(en) dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het beoogde economisch of juridisch effect zo dicht mogelijk benadert.